Regulamin

REGULAMIN One Cup of Tea

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.onecupoftea.pl przez Michała Przystańskiego prowadzącego działalność gospodarczą OrniCon Michał Przystański Biuro Ekspertyz Środowiskowych, os. Niepodległości 13/18, 62-400 Słupca, NIP: 6671682082, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane do komunikacji
os. Niepodległości 13/18, 62-400 Słupca
tel. +48 570 567 721

SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Sklep Internetowy (dalej także jako Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.onecupoftea.pl
Strona – Usługodawca lub Klient;
Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Michał Przystański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą gospodarczą OrniCon Michał Przystański Biuro Ekspertyz Środowiskowych, os. Niepodległości 13/18, 62-400 Słupca, NIP: 6671682082
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ZAMÓWIENIA
Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru na stronie internetowej Sklepu, podać niezbędne dane do założenia zamówienia oraz potwierdzić proces płatności i zaakceptować warunki zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”.
W trakcie całego procesu składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia.
Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Możliwość zawarcia umowy sprzedaży zostaje potwierdzona przez sklep w formie elektronicznej.

DOSTAWA TOWARU ORAZ PŁATNOŚCI
Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient poza sytuacji gdy oferta zawiera informacje o darmowej przesyłce.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy;
Korzystając z serwisu Przelewy24
Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku, gdy w momencie składania Zamówienia Towar nie znajduje się w magazynie czas realizacji może wydłużyć się, o czym Klient informowany jest drogą mailową.
Niezależnie od postanowień ust. 4 powyżej, Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem albo w przypadku płatności za pomocą firmy Przelewy24 wysyłka będzie realizowana dopiero odpowiednio po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
Zamówiony Towar Sprzedawca dostarcza za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
niekompletności przesyłki,
niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do nieprzyjęcia Towary. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć w formie wiadomości email lub w formie listowej ( na adres mail lub adres działalności Usługodawcy)
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

OBOWIĄZKI KONSUMENTA
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

USTAWOWE WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


REKLAMACJE
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy OrniCon Michał Przystański os. Niepodległości 13/18, 62-400 Słupca, (telefon: +48 570 567 721)
Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
żądać usunięcia wady; albo
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
przedstawienie oferty Sklepu,
możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
Sklep dokłada wszelkich starań, aby treść na stronie była podana w sposób rzetelny, jednak zastrzega sobie prawo do pomyłek, lub błędów technicznych.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

DANE OSOBOWE
Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.